Over seks en relaties

 

Over jouw Privacy

Overseks.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt • Uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd zal worden als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens

• Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

• Geen persoonsgegevens zullen worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

• U geïnformeerd wordt over uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en hoe deze gerespecteerd worden.

Ik, Marlies Kuijt, ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact op wenst te nemen, dan kan dit.


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten en oud clienten.

• Administratieve doeleinden

• Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De behandelovereenkomst


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Telefoonnummer E-mailadres Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats BSN Gegevens over (psychische) gezondheid


Uw persoonsgegevens worden door Marlies Kuijt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna gedurende de wettelijk verplichte 15 jaar

De door u verstrekte gegevens kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Ik maak gebruik van een derde partij voor:

• Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) zijn uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij

• Op uw eigen schriftelijke en ondertekende verzoek, met een bijgesloten kopie van uw legitimatiebewijs

• Dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens kan opvragen. In een dergelijk geval dient Marlies Kuijt medewerking te verlenen en is zij verplicht om deze gegevens af te geven.

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Overseks.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) worden uitsluitend verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Overseks.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

• Overleg met verwijzers of andere behandelaars wordt uitsluitend gevoerd na overleg met en toestemming van u en voor zover zij gehouden zijn aan geheimhouding van uw gegevens.

• Op alle gebruikte systemen wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gehanteerd.Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Voordat ik een dergelijk verzoek kan inwilligen, ontvang ik graag een schriftelijk verzoek plus een kopie van uw legitimatie. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart, evenals de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort). Dit ter extra bescherming van uw privacy.U hebt altijd het recht om de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken weer in te trekken. Dit geldt uiteraard zowel tijdens als na afloop van de behandeling.


Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u om hierover direct contact met mij op te nemen. Mochten wij er samen niet uitkomen, wat heel vervelend is, dan bestaat er een klachtenprocedure en kunnen wij een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de nationale toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen.

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.